Państwo/Język

POLITYKA PRYWATNOŚCI

EFFECTIVE March, 2022

1.     Wprowadzenie

Ta polityka ma zastosowanie do wszelkich informacji przetwarzanych przez NewAmsterdam Pharma i/lub Medpace odnoszących się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej odwiedzającej tę stronę lub uczestniczącej w badaniu PREVAIL. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej („Dane osobowe”).

NewAmsterdam Pharma i jej organizacja prowadząca badania kliniczne na zlecenie („CRO”) Medpace, Inc. („Medpace”) szanują prywatność osób fizycznych ze wszystkich krajów podczas przetwarzania ich danych osobowych, uznając podstawowe prawa do zgodności z prawem, uczciwości i przejrzystości. Przestrzegamy zasad poufności danych, w tym minimalizacji danych. Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność, w tym m.in. ustawy o ochronie danych w systemie ubezpieczenia zdrowotnego („HIPAA”), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”), Ustawy o ochronie konsumentów w Kalifornii („CCPA”) oraz brytyjskiej Ustawy o ochronie danych z 2018 r. i brytyjskiej Ustawy o RODO.

DANE OSOBOWE DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 16 LAT

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Osoby odwiedzające stronę, które mają mniej niż 16 lat, nie powinny nam przekazywać danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej.

2.     Zbierane przez nas dane osobowe

2. 1     Odwiedzający stronę internetową

2.1.1    Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje na Twój temat, takie jak adres IP i lokalizacja. Możemy również gromadzić dane osobowe, jeśli użytkownik zgłosi zapytanie na naszej stronie internetowej.

2.1.2     Celem gromadzenia tych danych osobowych jest poinformowanie społeczeństwa o badaniu PREVAIL, udzielenie Tobie odpowiedzi, przekazanie żądanych przez Ciebie informacji (które mogą dotyczyć naszych produktów lub usług) lub komunikowanie się w innych celach wnioskowanych przez Ciebie w Twoimi zapytaniu. Inne cele mogą obejmować monitorowanie zgodności z przepisami oraz gromadzenie profili i danych osobowych na Twój temat w celu zidentyfikowania programów.

2.1.3    Twoje dane osobowe udostępnimy w naszej spółce oraz naszym spółkom powiązanym, które zobowiążą się do ich traktowania zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim, które działają w naszym imieniu w celu dalszego ich przetwarzania zgodnie z celem/-ami, dla których dane zostały pierwotnie zebrane. Te osoby trzecie zawarły z nami odpowiednie umowy zobowiązując się do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w uzgodnionych celach oraz do niesprzedawania i nieujawniania tych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub określonych w niniejszej polityce prywatności.

2.1.4     Powyższe działania są prowadzone na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (na przykład na wykorzystywanie plików cookie w sposób określony poniżej) lub na podstawie przepisów prawa dotyczących prawnie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest ulepszanie naszej strony internetowej i komunikowanie się z osobami ją odwiedzającymi.

2.2     Dane osobowe uczestników badania klinicznego

2.2.1     Jeżeli uczestniczysz w badaniu klinicznym sponsorowanym przez firmę NewAmsterdam Pharma i prowadzonym przez firmę Medpace, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe. Dane te mogą obejmować zakodowane („pseudonimizowane”) informacje medyczne i dotyczące stanu zdrowia, które są gromadzone przez badaczy i ich personel w ośrodkach badawczych.

2.2.2     Dane te możemy przesłać z jurysdykcji, w której zostały zgromadzone, do firmy NewAmsterdam Pharma z siedzibą pod adresem 1411 DC Naarden w Holandii i/lub do centrali Medpace w Stanach Zjednoczonych. Gdy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lekarze prowadzący badanie są odpowiedzialni za zapewnienie, żebyś zrozumiał/a proces przetwarzania danych i wyraził/a na to zgodę, w tym na przekazywanie takich pseudonimizowanych informacji osobom trzecim, które mogą świadczyć usługi w ramach badania klinicznego.

2.2.3     Celem gromadzenia danych osobowych uczestników badań klinicznych jest wspieranie globalnego rozwoju bezpiecznych i skutecznych terapii medycznych. Prowadzimy badania kliniczne w sposób w pełni zgodny ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi wymogami etycznymi oraz przepisami dotyczącymi badań klinicznych. Skuteczne przestrzeganie przepisów dotyczących badań klinicznych wymaga gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych osobowych uczestników badania klinicznego, badaczy, dostawców, personelu pomocniczego i pracowników.

2.2.4    Zgodnie z opinią nr 03/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych, przetwarzanie danych osobowych obywateli UE biorących udział w badaniu klinicznym przez podmiot komercyjny jest z jednej strony uzasadnione prawnymi obowiązkami NewAmsterdam Pharma w zakresie raportowania bezpieczeństwa, archiwizacji i ujawniania danych badawczych właściwym organom w związku z inspekcjami. Z drugiej strony Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy NewAmsterdam Pharma, zapewniający wysoki standard badań, przejrzystości i udostępniania informacji szpitalom zaangażowanym w prowadzenie badania lub usługodawcom zaangażowanym w prowadzenie badania, świadczącym usługi takie, jak zarządzanie danymi, analizy danych itp. W szczególności dane z kategorii danych wrażliwych są przetwarzane z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego i/lub archiwizowane dla celów naukowych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO.

2.3     Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarkach lub urządzeniach przez strony internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy. Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do następujących celów:

Twoja przeglądarka internetowa może zostać ustawiona w taki sposób, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie i pytała, czy go zaakceptować czy odrzucić. Możesz również odmówić zgody na pliki cookie, wyłączając je w swojej przeglądarce.

3.     W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1     Odwiedzający stronę internetową: Możemy wykorzystywać informacje zebrane na naszej stronie internetowej do różnych celów związanych z naszą działalnością. Mogą one wyglądać następująco:

3.1.1     Aby poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej, w tym operacje wewnętrzne niezbędne do świadczenia naszych usług, takie jak usuwanie błędów w oprogramowaniu i problemów operacyjnych; przeprowadzanie analiz danych dotyczących ruchu na stronie internetowej, testów i badań; oraz monitorowanie i analizowanie trendów w zakresie użytkowania i aktywności.

3.1.2     Odpowiadanie na zapytania dotyczące naszej działalności lub usługi.

3.1.3     3.1.3 Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu zbadania lub rozpatrzenia roszczeń lub sporów związanych z naszą działalnością, lub w innych przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo, lub na żądanie organów regulacyjnych, podmiotów rządowych i w związku z oficjalnymi zapytaniami.  Medpace może przekazywać Twoje dane osobowe, jeżeli uznamy, że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, proces prawny lub wniosek organu państwowego, lub jeżeli ujawnienie danych jest z innych względów właściwe ze względu na bezpieczeństwo lub podobne kwestie. Obejmuje to udostępnianie danych osobowych organom ścigania, instytucjom ds. zdrowia publicznego, innym organom rządowym lub innym osobom trzecim w zakresie niezbędnym do wyegzekwowania naszego kodeksu postępowania lub innych polityk; do ochrony naszych praw lub mienia lub praw, bezpieczeństwa lub mienia innych osób; lub w przypadku roszczenia lub sporu dotyczącego naszej działalności.

Dane osobowe zgromadzone do celów hostingu strony internetowej są przechowywane przez okres trwania badania lub dłużej, zgodnie z poleceniem administratora danych (NewAmsterdam Pharma). Z chwilą zakończenia badania lub na inny wniosek administratora danych dane osobowe zostają poddane anonimizacji lub usunięte.

3.2    Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych powyżej. Różne kategorie danych osobowych będziemy przechowywać przez różne okresy w zależności od kategorii użytkownika, którego dotyczą te dane, rodzaju danych osobowych oraz celów, dla których zbieraliśmy dane osobowe.
3.3     Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego ani innych celach komercyjnych.
3.4     Nie angażujemy się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji z wykorzystaniem danych osobowych.
3.5     Uczestnicy badań klinicznych

3.5.1     Zakodowane dane osobowe gromadzone na Twój temat w trakcie badania klinicznego służą do oceny bezpieczeństwa i skuteczności badanych leków i wyrobów medycznych. Jeżeli uczestniczysz w badaniu klinicznym sponsorowanym przez firmę NewAmsterdam Pharma i prowadzonym przez firmę Medpace, prosimy zapoznać się z formularzem świadomej zgody, który otrzymałeś/-aś od lekarza prowadzącego badanie, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane i chronione, komu i w jakich celach mogą być udostępniane, ale także jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.

4.     W jaki sposób chronimy dane osobowe

4.1     Stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Obejmuje to szyfrowanie, zapory sieciowe, mechanizmy kontroli dostępu i inne procedury służące ochronie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

4.2     Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do upoważnionych osób, które mogą mieć do nich dostęp wyłącznie w zakresie, w jakim ich znajomość jest niezbędna.

4.3     Niektóre dokumenty związane z działalnością lub badaniami klinicznymi mogą być przechowywane w postaci papierowej (jako wydruk lub na dysku), zgodnie z wymogami prawa lub innych regulacji, lub zgodnie z realizacją uzasadnionego celu biznesowego. W takim przypadku dokumenty są przechowywane przez minimalny wymagany czas, a następnie bezpiecznie niszczone. Długoterminowe przechowywanie dokumentów papierowych może być prowadzone przez uprawnionego zewnętrznego dostawcę.

5.     Gdzie możemy przekazywać Twoje dane osobowe

5.1     Przekazywanie danych osobom trzecim

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały pierwotnie zebrane. Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim z zachowaniem zobowiązań umownych zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO, jeżeli ma to zastosowanie, oraz zgodnie z tą polityką prywatności. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy regulacyjne, komisje bioetyczne i osoby trzecie związane z badaniem, Instytucja, w której odbywa się badanie lub Medpace.

5.2     Przekazanie do innych krajów

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów trzecich poza UE lub Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do krajów, w których poziom ochrony danych jest niższy niż w Twoim kraju. Pamiętaj, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie dane osobowe będą przekazywane, przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Odwiedzając naszą stronę internetową lub przesyłając do nas zapytanie przyjmujesz do wiadomości, że informacje na Twój temat, w tym dane osobowe, są przekazywane do Stanów Zjednoczonych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Przekazywanie danych do tych krajów odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Sposób przesyłania Twoich zakodowanych danych osobowych zgromadzonych w trakcie badania do krajów, które mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony danych zgodnie z RODO oraz sposób ochrony Twoich danych opisano w formularzu świadomej zgody udostępnionym Ci przez Twojego lekarza.

6.     Twoje prawa dostępu i wyboru

6.1     Zobowiązujemy się do współpracy w pełnym zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo przy realizacji praw osób, których dane dotyczą. Jeżeli chciałbyś/-abyś skorzystać ze swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych lub zapytać o przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę NewAmsterdam Pharma lub Medpace, skontaktuj się z nami w sposób opisany w punkcie 8 niniejszej polityki prywatności.

6.2     Obywatele UE i Szwajcarii, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do uzyskania informacji o dostępnych wyborach i środkach ograniczenia ich wykorzystywania i ujawniania. Obywatele UE i Szwajcarii mogą mieć prawo do wglądu, modyfikacji i wycofania danych osobowych, a także mogą zadecydować, że nie chcą, żeby ich dane osobowe były przekazywane osobom trzecim oraz wyrazić sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu tych danych w celach, które istotnie różnią się od celów, o których ich poinformowano lub określonych w tej polityce prywatności. Po otrzymaniu takiego wniosku spełnimy Twoje żądanie dotyczące wglądu, modyfikacji, wycofania danych osobowych, zapobiegania ich przekazywaniu, zaprzestania ich przekazywania lub ich usunięcia w zakresie, w jakim będzie to zasadnie możliwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy ujawnić dane osobowe na uprawnione żądanie władz, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania przepisów. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami dotyczącymi badań klinicznych niektóre dane osobowe mogą być przechowywane nawet wówczas, gdy zażądasz ich usunięcia.

6.3    Jeśli jesteś uczestnikiem badania klinicznego, powinieneś/powinnaś najpierw skontaktować się ze swoim ośrodkiem badawczym lub z głównym badaczem, aby zapytać o możliwości i dostępne środki ograniczające wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Prawa Ci przysługujące uczestnikowi badania klinicznego mogą być ograniczone na podstawie wyjątków od obowiązujących przepisów ochrony prywatności w celu zapewnienia rzetelności lub wartości naukowej zgromadzonych danych.

7.     Twoje prawa do egzekwowania i środków ochrony prawnej

7.1     Jeśli mieszkasz w UE, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w UE, a także masz prawo do skutecznego środka sądowego przeciwko administratorom danych i podmiotom przetwarzającym dane.

7.2    W przypadku naruszenia ochrony danych mieszkańcy stanu Kalifornia mogą mieć prawo do powództwa prywatnego. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia osoby, których to dotyczy, muszą najpierw powiadomić nas o domniemanym naruszeniu i dać nam 30 dni na naprawę naruszenia.

8.     Jak skontaktować się ze Sponsorem i Medpace

8.1      8.1 Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zobowiązania do ochrony prywatności danych lub skorzystać z wszelkich przysługujących Ci praw na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, należy skontaktować się z:

8.1.1    NewAmsterdam Pharma pisząc na adres e-mail dpo@newamsterdampharma.com,

8.1.2    Medpace pisząc na adres e-mail privacy@medpace.com, telefonicznie pod numerem +1 (513) 579-9911 (rozmowy w stanie Cincinnati), +1 (800) 730-5779 (bezpłatny numer telefonu w USA) lub pocztą pisząc na adres 5375 Medpace Way, Cincinnati, Ohio 45227 Stany Zjednoczone Ameryki, do rąk: Inspektor ochrony danych.

8.2    Możemy okresowo aktualizować tę informację. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian poinformujemy użytkowników o zmianach na naszej stronie internetowej lub za pomocą innych środków, takich jak e-mail. Zachęcamy użytkowników do okresowego zapoznawania się z niniejszą informację w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, korzystanie z naszych usług przez użytkowników w krajach spoza Unii Europejskiej będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na aktualizacje w zakresie dozwolonym przez prawo.