Land/Taal

PRIVACYVERKLARING

VAN KRACHT vanaf maart 2022

1.     Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die door NewAmsterdam Pharma en/of Medpace wordt verwerkt die verband houdt met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon die deze website bezoekt of deelneemt aan het PREVAIL‑onderzoek. Een identificeerbaar natuurlijk persoon is iemand die met name kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, door een referentie aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek betrekking hebben tot de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon ('persoonsgegevens').

NewAmsterdam Pharma en zijn contractonderzoeksorganisatie ('CRO') Medpace, Inc. ('Medpace') respecteren de privacy van individuen van alle nationaliteiten bij het verwerken van hun persoonsgegevens en erkennen de fundamentele rechten op rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie. We volgen de principes van gegevensbescherming, waaronder gegevensbeperking. We volgen de wetgeving omtrent gegevensbescherming in alle jurisdicties waar we actief zijn, waaronder, maar niet uitsluitend, de Health Insurance Portability and Accountability Act ('HIPAA'), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ('AVG'), de California Consumer Protection Act ('CCPA') en de United Kingdom Data Protection Act van 2018 en United Kingdom GDPR.

PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN JONGER DAN 16

Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 en niet ontworpen om ze aan te trekken. Er dienen geen persoonsgegevens te worden ingediend bij ons via de website door bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn.

2.     De persoonsgegevens die we verzamelen

2. 1     Websitebezoekers

2.1.1    Als u onze website gebruikt, verzamelen we mogelijk informatie over u, zoals uw IP-adres en locatie. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen als u informatie op onze website invult.

2.1.2     Het doeleinde van het verzamelen van deze persoonsgegevens is om iedereen te informeren over het PREVAIL‑onderzoek, om op u te reageren, om u de informatie te verschaffen die u heeft aangevraagd (mogelijk verband houdend met onze producten of diensten) of om met u te communiceren voor enige andere doeleinden die door u zijn aangevraagd in uw verzoek. Deze andere doeleinden omvatten mogelijk, van tijd tot tijd, het monitoren van onze conformiteit aan regelgeving en het opstellen van profielen en persoonsgegevens over u om educatie-/bewustzijnsprogramma's of geschikte mogelijkheden om met u samen te werken te identificeren.

2.1.3    We zullen uw persoonsgegevens vrijgeven binnen ons bedrijf en onze aangesloten ondernemingen. Zij zullen deze verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden die voor en namens ons activiteiten uitvoeren, voor verdere verwerking in overeenstemming met het/de doeleinde(n) waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Deze derden hebben contracten bij ons om de persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden en om uw persoonsgegevens niet te verkopen of vrij te geven aan derden tenzij dit vereist is volgens wetgeving of zoals vermeld in deze privacyverklaring.

2.1.4     In verband met de hierboven genoemde activiteiten heeft u mogelijk toestemming gegeven (bijvoorbeeld voor het gebruik van cookies zoals hieronder vermeld) of we hebben legitiem belang als wettelijke basis. Ons legitiem belang omvat het verbeteren van onze website en het communiceren met onze websitebezoekers.

2.2    Persoonsgegevens van deelnemers aan klinisch onderzoek

2.2.1     Als u een deelnemer bent in een klinisch onderzoek waarvan NewAmsterdam Pharma de opdrachtgever is en dat wordt beheerd door Medpace, verzamelen we persoonsgegevens van u. Deze gegevens omvatten mogelijk gecodeerde ('gepseudonimiseerde') medische en gezondheidsinformatie die wordt verzameld door onderzoekers en onderzoeksmedewerkers in het onderzoekscentrum.

2.2.2     We kunnen uw gegevens overdragen van de jurisdictie waarin deze werden verzameld naar NewAmsterdam Pharma in Nederland (1411 DC Naarden) en/of het hoofdkantoor van Medpace in de Verenigde Staten. Wanneer er toestemming is vereist voor het verwerken van persoonsgegevens, zijn de onderzoeksartsen die het onderzoek monitoren ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat u het verzamelen van uw persoonsgegevens begrijpt en hiervoor toestemming geeft, waaronder de overdracht van dergelijke gepseudonimiseerde informatie aan derden die mogelijk diensten verlenen voor het klinisch onderzoek.

2.2.3     De doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens van deelnemers aan klinisch onderzoek is om de wereldwijde ontwikkeling van veilige en effectieve medische behandelingen te bevorderen. We zetten ons in voor het uitvoeren van klinisch onderzoek in overeenstemming met alle nationale en internationale ethische vereisten en regelgeving voor klinisch onderzoek. Effectieve conformiteit aan regelgeving voor klinisch onderzoek verplicht het verzamelen, vastleggen, verwerken, opslaan en overdragen van persoonsgegevens van deelnemers aan klinisch onderzoek, onderzoekers van klinisch onderzoek, bedrijven, ondersteunend personeel en werknemers.

2.2.4    Volgens Opinie 03/2019 van de Europese Raad voor gegevensbescherming wordt het verwerken van de persoonsgegevens van EU-burgers die deelnemen aan een klinisch onderzoek door een commerciële entiteit aan de ene kant gerechtvaardigd door wettelijke verplichtingen van NewAmsterdam Pharma in verband met veiligheidsrapportage, archivering en vrijgave van onderzoeksgegevens aan bevoegde autoriteiten voor inspecties. Aan de andere kant worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van legitiem belang van NewAmsterdam Pharma voor het bieden van hoogwaardig onderzoek, transparantie en het delen van informatie met de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het uitvoeren van het onderzoek of de dienstverleners die de uitvoering van het onderzoek ondersteunen zoals gegevensbeheer, gegevensanalyse, etc. . Vooral gevoelige gegevenscategorieën worden verwerkt in het algemeen belang voor de volksgezondheid en/of worden gearchiveerd voor wetenschappelijke doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG.

2.3     Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op browsers of apparaten door websites, applicaties, online media en advertenties. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologie voor:

Ihr Webbrowser kann so programmiert werden, dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Cookie gespeichert werden soll, so dass Sie die Möglichkeit haben, das Cookie zu akzeptieren oder abzulehnen. Sie können alle Cookies ablehnen, indem Sie diese in Ihrem Browser deaktivieren.

3.     Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

3.1     Websitebezoekers: We gebruiken de via onze website verzamelde informatie mogelijk voor diverse doeleinden die gerelateerd zijn aan ons bedrijf. Dit omvat onder andere:

3.1.1     Het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website, waaronder interne processen die nodig zijn voor het leveren van onze diensten, zoals probleemoplossing voor softwarebugs en operationele problemen; het uitvoeren van gegevensanalyse, testen en onderzoek met betrekking tot websiteverkeer; en om gebruiks- en activiteitstrends te monitoren en te analyseren.

3.1.2     Het reageren op verzoeken om informatie omtrent onze zaken of diensten.

3.1.3     We gebruiken uw persoonsgegevens om claims of geschillen met betrekking tot onze diensten te onderzoeken of behandelen, of zoals anders toegestaan door toepasselijke wetgeving, of zoals aangevraagd door regelgevende instanties, overheidsinstanties en officiële verzoeken. Medpace kan uw persoonsgegevens vrijgeven als we denken dat dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, wettelijk proces of verzoek van de overheid of wanneer de vrijgave anders van toepassing is vanwege een veiligheidsrisico of vergelijkbare problemen. Dit omvat onder andere het delen van persoonsgegevens met ambtenaren van wetshandhaving, volksgezondheidsambtenaren, overheidsinstanties of andere derden zoals toepasselijk om onze gedragsregels of ons beleid te handhaven; om de rechten, de veiligheid of het eigendom van anderen te beschermen; of bij een claim of geschil in verband met onze bedrijfsprocessen.

Persoonsgegevens die zijn verzameld met als doel het hosten van de website worden voor de duur van het onderzoek bewaard, of langer volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke (NewAmsterdam Pharma). Aan het eind van het onderzoek, of anders volgens instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

3.2    We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. We bewaren verschillende categorieën persoonsgegevens voor verschillende tijdsperioden afhankelijk van onder welke gebruikerscategorie de persoonsgegevens vallen, het type persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verzamelen.
3.3     We verkopen niet aan en delen geen persoonsgegevens van gebruikers met derden voor directe marketing of andere commerciële doeleinden.
3.4     We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde beslissingen.
3.5     Deelnemers aan klinisch onderzoek

3.5.1     De gecodeerde persoonsgegevens die over u worden verzameld tijdens een klinisch onderzoek, worden gebruikt om de veiligheid en werkzaamheid van experimentele middelen en medische hulpmiddelen te testen. Als u een deelnemer bent aan een klinisch onderzoek in opdracht van NewAmsterdam Pharma en dat wordt beheert door Medpace, raadpleeg dan het toestemmingsformulier dat u van uw onderzoeksarts hebt gekregen voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en beschermd, met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld en voor welke doeleinden, maar ook gedurende welke periode uw persoonsgegevens worden bewaard.

4.     Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

4.1     We gebruiken fysieke, elektronische en organisatorische procedures om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Dit omvat versleuteling, firewalls, toegangsbeheer en andere procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, vrijgave, wijziging en vernietiging.

4.2     Persoonsgegevens worden beperkt tot geautoriseerde personen, die alleen toegang verkrijgen indien nodig.

4.3     We bewaren mogelijk een harde kopie (papier of schijf) van bepaalde bedrijfsdossiers of documenten van het klinische onderzoek, zoals toepasselijk volgens wet- of regelgeving, of voor het voldoen aan een legitiem zakelijk doel. In dit geval worden de documenten voor de minimaal vereiste tijd bewaard en daarna veilig vernietigd. Langetermijnopslag van harde kopieën van documenten kunnen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde derde partij.

5.     Waar we uw persoonsgegevens naar over kunnen dragen

5.1     Overdracht naar derden

Uw persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Waar van toepassing worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven op grond van contractuele verplichtingen in overeenstemming met artikel 28, lid 4, van de AVG, en met deze privacyverklaring. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen regelgevende instanties, ethische commissies, derden die verband houden met het onderzoek, het instituut waar het onderzoek plaatsvindt of de CRO en de hierbij aangesloten ondernemingen zijn.

5.2     Overdracht naar derde landen

Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgedragen naar een derde land buiten de EU of Europese Economische Ruimte, of naar een land waar er minder wetgeving omtrent gegevensbescherming is dan in uw land. Let op dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verstuurd naar en verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten. U erkent dat u begrijpt dat uw gegevens, waaronder persoonlijke informatie, naar de Verenigde Staten worden overgedragen zoals aangegeven in deze privacyverklaring door het bezoeken van onze website of een aanvraag bij ons in te dienen. Overdracht naar deze landen wordt uitgevoerd met behulp van toepasselijke veiligheidsmaatregelen volgens Artikel 46 in de AVG. Overdracht van uw gecodeerde persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens het onderzoek naar landen die mogelijk niet toereikende gegevensbescherming bieden volgens de AVG en hoe we uw gegevens beschermen, wordt beschreven in het toestemmingsformulier dat u krijgt van uw arts.

6.     Uw rechten op toegang en keuze

6.1     We werken graag mee tot het volledige bereik van de wetgeving bij het uitoefenen van de rechten van personen waarvan persoonsgegevens zijn verzameld. Als u uw rechten onder toepasselijke privacywetgeving wilt uitoefenen, of wilt informeren naar de verwerking van uw persoonsgegevens door NewAmsterdam Pharma of Medpace, neem dan contact met ons op volgens sectie 8 van deze privacyverklaring.

6.2     Burgers van de EU en Zwitserland van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, hebben het recht om geïnformeerd te worden over de keuzes en beschikbare middelen voor het beperken van het gebruik en vrijgave. Burgers van de EU en Zwitserland hebben mogelijk het recht hun persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te wissen, ervoor te kiezen dat persoonsgegevens niet aan derden worden overdragen of om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel dat aan hen is bekendgemaakt of dat in deze privacyverklaring is vermeld. We honoreren uw verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, achter te houden, overdracht te voorkomen of te stoppen, of te verwijderen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. We kunnen in overeenstemming met de wetgeving persoonsgegevens bekendmaken in reactie op gerechtvaardigde verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving. Let op dat volgens de regelgeving voor klinisch onderzoek sommige persoonsgegevens mogelijk bewaard blijven, zelfs als u verzoekt deze te wissen.

6.3     Als u een deelnemer bent aan klinisch onderzoek, moet u eerst contact opnemen met het onderzoekscentrum waar u deelneemt, of de hoofdonderzoeker van het onderzoek, om verdere informatie te krijgen over uw keuzes en de beschikbare middelen voor het beperken van het gebruik en de vrijgave van uw persoonsgegevens onder toepasselijke privacywetgeving. De rechten van een deelnemer aan klinisch onderzoek kunnen beperkt worden op grond van een uitzondering op de toepasselijke privacywetgeving om de integriteit of de wetenschappelijke waarde van de verzamelde gegevens van het klinisch onderzoek te waarborgen.

7.     Uw recht op naleving en terugvordering

7.1     Als u een EU-burger bent, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende EU-autoriteit, en ook het recht op een effectief rechtsmiddel tegen gegevensverantwoordelijken en -verwerkers.

7.2    Inwoners van Californië kunnen een particulier recht hebben in het geval van gegevensschending. Volgens de wetgeving in Californië moeten betrokken individuen ons eerst op de hoogte stellen van de vermeende overtreding en ons 30 dagen geven om de overtreding recht te zetten.

8.     Contact opnemen met de opdrachtgever en Medpace

8.1      Neem voor meer informatie over onze inzet voor gegevensbescherming, of om rechten uit te oefenen die u mogelijk heeft onder de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming, contact op met

8.1.1    NewAmsterdam Pharma via dpo@newamsterdampharma.com,

8.1.2    Medpace via privacy@medpace.com, telefonisch op +1 (513) 579-9911 (Cincinnati lokaal), +1 (800) 730-5779 (geen extra kosten in VS) of via post naar 5375 Medpace Way, Cincinnati, Ohio 45227 Verenigde Staten van Amerika, t.n.v.: Data Protection Officer.

8.2    We kunnen deze verklaring mogelijk af en toe bijwerken. Als we significante wijzigingen aanbrengen, stellen we gebruikers op de hoogte van de wijzigingen op onze website, of via andere middelen, zoals e-mail. We raden gebruikers aan om deze verklaring periodiek te bekijken voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken. Na dergelijke melding, wordt gebruik van onze diensten door gebruikers in landen buiten de Europese Unie verondersteld als instemming met de wijzigingen volgens toepasselijke wetgeving.